Top

전체행사 일정보기

11월 / 2018
       
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

- 2018 년 11 월  학술행사 일정 -
ㆍ11.03 (토) 2018 대한뇌졸중학회 대구경북지회 심포지움
12월 / 2018
           
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
         

- 2018 년 12 월  학술행사 일정 -
ㆍ12.15 (토) 2018년 12월 보수교육
01월 / 2019
   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
   

- 2019 년 01 월  학술행사 일정 -

등록된 일정이 없습니다.
대한뇌졸중학회
VeriSign